Unghingstutbildningsprojektet

Ni som ska visa hingst på avelsvärdering under våren har fortfarande möjlighet att ansluta er hingst till det sk Unghingstutbildningsprojektet. Det är för 1,5-4 åriga hingstar, där de 3-och 4-åriga hingstarna gör sina delprov i samband med avelsvärderingen nu i vår. Det går bra att ansluta hingsten även om den inte varit med innan, och de hingstar som deltagit som yngre måste anmälas igen för vårens prov. Anmälan skall ha kommit Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 Märsta, tillhanda senast den 1 februari 2015. Är det någon som kommer på senare att de vill vara med, kan det ev ordnas, men då måste ni kontakta den samme innan ansökan. (e-post sekreterare@gotlandsruss.se, el tel 08-591 434 03) Det går också bra att redan nu anmäla sin hingst född 2013 och 2014, där provtillfället går under hösten.

Aktuellt- Anslut till unghingstutbildningsprojektet
Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande körutbildning av hingstar av raserna
ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst.
Utbildningen löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl
genomtänkt och beprövad grund i körning, där varje steg är anpassat till hingstens
ålder. Det finns möjlighet att ansluta sig till projektet ända fram till slutprovet som görs
vid 4 års ålder, men det går också att ansluta sig redan på hösten när hingsten är föl.
Mål och syfte:
Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering
godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna.
Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande,
har fått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom kan fylla det behov
av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.
Anslutning till projektet:
Hingstägare eller dess företrädare har möjlighet att ansluta sig till detta projekt, och på så vis
ha möjlighet att tilldelas medel ur projektet, om utbildningen följer fastställd utbildningsplan
och hingsten erlägger ett godkänt prov, vilket för 1- och 2-åringar sker vid
unghingstrådgivningen. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering.
Provet döms av auktoriserad KBI-domare.
Ersättning:
Stöd ges för dem som anmält sig till projektet, och följt den utbildningsplan som är framtagen
för ändamålet och klarat fastställt prov. Utbetalning sker efter erläggande av godkänt prov
enligt fastställt regelverk.
För 3- och 4-åringar beviljas stöd oavsett de blir godkända för avel enligt rasvisa krav eller ej.
Till projektplanen hör en utbildningsplan för inkörning av brukshäst, se text nedan.
Utdrag ur regler för anslutning till unghingstutbildningsprojektet:
1 Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats.
Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa
steg i utbildningen.
Under pågående utbildning skall rapporter avlämnas till projektet, där en för ändamålet
framtagen blankett med checklista ska användas. Checklistan skickas till anmälaren efter att
anmälan är inkommen och betald, och ska lämnas ifylld till sekretariatet provdagen, alt
skickas till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA, senast en vecka före provdagen.
2 Prov för 1- och 2-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid unghingstrådgivning där
också prov erläggs.
3 Prov för 3- och 4-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid avelsvärdering där också
prov erläggs.
Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
Observera att anslutning till projektet ska ske på avsedd anmälningsblankett, som ska skickas in till Liselotte Erixon, Lundby 322, 19592 Märsta. Anslutning för prov hösten
2012, ska ske senast den 15 september 2012. För våren 2013, senast sista anmälningsdag
som gäller för anmälan till avelsvärdering.
Utbildningsplan för brukshäst.

Godkänd utbildningsnivå fram till 1,5 års ålder:
Hingsten ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats.
Hingsten ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss
framåtbjudning och lösgjordhet.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en
enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter
domarens anvisning.
Godkänd utbildningsnivå fram till 2,5 års ålder:
Hingsten ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd.
Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och
terräng, så att omväxling sker.
Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska
användas. Hingsten ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn
igångsättning och visa prov på lugna halter. Hingsten ska köras i båda varv enligt domares
anvisning.
Godkänd utbildningsnivå fram till 3 års ålder:
Under denna del av utbildningsplanen ska hingsten köras omväxlande med släpa och
hjulfordon, men successivt efter utbildningsnivå, övergå till ökad användning av hjulfordon.
Hingsten ska ges utbildningstillfällen i omväxlande terräng, och kunna köras både på väg och
i mer ojämn terräng.
Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska utföra körprov på avelsvärdering, motsvarande Föreningen Nordsvenska
Hästens ”Frivilligt körprov för 3-årig nordsvensk”.
Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas.
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.
Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter
domarens anvisningar.
Körsträckan skall vara minst 300 meter.
Godkänd utbildningsnivå vid 4 års ålder:
Hingsten ska fortsätta sin utbildning enligt samma princip som vid 3 års ålder, med mål att
befästa köregenskaperna och göra den mer säker att köra framför både släplass och
hjulfordon. Större krav kan ställas på dragvilja och att den arbetar på ett avspänt och disciplinerat vis, även om den utsätts för mer yttre störning och andra miljöer än de invanda.
Krav för godkänt slutprov:
Hingst ska genomföra prov enligt föreningarnas regelverk för ”Körbarhetsintyg”, och provet
ska utföras vid avelsvärdering av hingstar.
Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass
vägande ca 300 kg. För gotlandsruss behöver vagnen inte vara lastad. Dock ska lasset
anpassas efter underlag och terräng.
Följande moment ska bedömas:
1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad
loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även köras
med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje
moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng
under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.
Information:
Allmänna upplysningar om projektet kan lämnas av Liselotte Erixon, tel 08-59143403,
070-370 24 14, Kåre Gustafson, tel 0122-504 63 eller 070-555 04 63 eller Lennart
Gustavsson, tel 0325-421 63, 070-994 08 75 .

Dela den här sidan